Klub Fitness Figura

More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
Regulamin Klubu

 

Regulamin korzystania z zajęć fitness w Klubie Fitness Figura

Zwanego dalej „Klub”
przy ul. Grzybowej 1, 27-200 Starachowice

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” dotyczy zasad funkcjonowania oraz korzystania z zajęć fitness organizowanych w Klubie Fitness Figura w Starachowicach przy ul. Grzybowej 1.
2. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki każdego Uczestnika zajęć oraz wszystkich osób przebywających na terenie Klubu
3. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Klub jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Klub danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.zm.).
4. Każdy Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku, na potrzeby promocji Klubu w przypadku zdjęć i filmów robionych podczas zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Klub
5. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Klubu oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z jego treścią.
6. Nie zapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika zajęć od stosowania się do jego postanowień.
§ 2
Zapisy i zasady uczestnictwa w zajęciach

1.Wejście do klubu TYLKO i WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zapisaniu się na zajęcia on-line przez stronę Klubu Fitness Figura, szczegóły zapisów w Zakładce „Zapisy on- line‘’

a/obowiązkowo zapisywanie się on line na zajęcia max do , na pół godziny przez zajęciami tz, do 16.30, 17.30, 18.30 , 19.30

b/ obowiązkowo odpisywanie się do godziny 15 stej w dniu w którym jesteś zapisana, niedopisanie się i nie przyjście na zajęcia równa się z naliczeniem kary jednorazowego wejścia do klubu w kwocie 20 zł

c/soboty 9.00 i 10.00 odpisywanie dnia poprzedniego czyli piątek

d/zajęcia odbywają się przy obecności minimum 3 osoby, ( 2 i 1 osoba zapisana – zajęcia są odwołane ) - informacja jest w zapisach on line .


2. Przed wejściem na salę treningową OBOWIĄZKOWO należy okazać INSTRUKTOROWI karnet lub karty, które są realizowane w Klubie .Ceny karnetów oraz wejść jednorazowych określa cennik

3. Opłata na jednorazowe wejście obejmuje możliwość skorzystania TYLKO i WYŁĄCZNIE Z JEDNYCH ZAJĘĆ udostępnionych przez Klub zajęć

4. Karnet Open, Karnet 8 wejść i Karnet 12 wejść są ważne pełny miesiąc np. od 1 września do 1 października. Obowiązują na wszystkie formy fitness znajdujące się w grafiku.. ( szczegóły w „Zakładce Cennik’’)
5. Karnety klubowe są imienne i może z niego korzystać tylko jedna osoba.

6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiających Klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć. Za wykupiony abonament nie zwraca się wpłaconych pieniędzy, ani też nie przedłuża ważności opłaty na późniejszy termin. ( chyba że klientka telefonicznie poinformuje o chorobie , wtedy w drodze wyjątku przedłużamy karnet ale tylko o czas trwania choroby- (decyzję podejmuje tylko i wyłącznie właściciel Klubu Fitness Figura Justyna Borkowska Ciok tel.600 237 594 a nie Instruktor ) Brak telefonicznego powiadomienia o zaistniałej sytuacji, powoduje nie przedłużanie karnetu.

7.Karnet jest wydawany imiennie dla danego Uczestnika. Nie ma możliwości przepisania go na inną osobę bez względu na liczbę niewykorzystanych Zajęć. W przypadku rezygnacji z Zajęć, cena zakupu karnetu nie jest zwracana. Nie ma także możliwości przepisania niewykorzystanych godzin na inną osobę.

8. Uczestnik dokonuje płatności przed rozpoczęciem lub bezpośrednio po pierwszych zajęciach. (PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKA w Recepcji Klubu )

9.Cennik zajęć jest podany w Klubie. Klub zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany cennika, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 3
Organizacja zajęć

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby w wieku od 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie za przedstawioną pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna.
2. Uczestnik powinien stawić się w Klubie około 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, aby dokonać płatności lub podbić już kupiony karnet oraz przygotować się do zajęć
3. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom Instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
4. Klub jest terenem prywatnym. Na jego terenie mogą znajdować się tylko i wyłącznie Uczestnicy zajęć osoby, instruktorzy oraz rodzice lub opiekunowie osób nieletnich.
5. Limit zajęć – max 15 osób na godzinę w przypadku Bungee Fitness max 7 osób na godzinę.
§ 4
Bezpieczeństwo


1. Uczestnicy Zajęć Klubu ćwiczą na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.
2. Każdy Uczestnik powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Klub
3. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach.
4. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uprawianie zajęć ruchowych, tj. taniec, fitness, ćwiczenia gimnastyczne oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
5. Uczestnicy zajęć oświadczają iż są w pełni zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań do uprawiania tego rodzaju sportu.
6. Uczestnik biorąc udział w Zajęciach jest narażony na siniaki, otarcia, urazy mięśni . Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas Zajęć oraz stan zdrowia psychicznego i fizycznego przed przystąpieniem do zajęć.
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w przez osoby przebywające na terenie Klubu w podczas zajęć. Wskazane jest zabranie cennych przedmiotów ze sobą na salę.
8. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w Klubie, każdy Uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w odpowiedni strój do treningów fitness (koszulka, getry itp. ) i obuwie sportowe.
9. Na sali obowiązuje zakaz żucia gumy ze względu na narażenie stanu zdrowia poprzez zadławienie.
10. Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki), która może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu do ćwiczeń.
11. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania
instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
12. Zabronione jest samodzielne podpinanie uprzęży i liny w przypadku Bungee , robi to wyłącznie instruktor.
13. Zabronione jest przebywanie na sali bez wiedzy i/lub zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora.
14. Uczestnik nie może sam wykonywać figur bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi, że uczestnik może daną figurę wykonać samodzielnie ( W przypadku Bungee Fitness )
15. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów do sali. Można wnosić napoje tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.
16. Osoby oczekujące na rozpoczęcie zajęć zobowiązane są do przebywania w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając pracy Klubu.
17. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
18. Zabrania się wprowadzania do Klubu zwierząt, rowerów oraz innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Klubu
19. Zapisując się na zajęcia uczestnik powinien być świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Klub nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
20. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.
21. Użytkowanie sali, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania porządku w szatni, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu
22. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie działanie na jego szkodę Uczestnik będzie odpowiadał finansowo lub prawnie.
23. Do sterowania klimatyzacją uprawniony jest tylko Instruktor.
§ 5
Pozostałe postanowienia


1. Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w Regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
2. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu na wniosek Uczestnika, każdorazowo na podstawie indywidualne decyzji właściciel Klubu
3. Wykonywanie zdjęć oraz filmów bez zgody właściciela Klubu oraz Instruktorów jest zabronione. Tylko po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość wykonania zdjęć lub kręcenia filmów.
4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, czy planu zajęć
§ 6
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Niniejszym informujemy, iż przetwarzamy dane osobowe Uczestników, wobec tego przekazujemy informację o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymuje bezpośrednio lub pośrednio od Uczestników Właściciel Klubu oraz przysługujących Użytkownikom zgodnie z RODO uprawnieniach.
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Justyna Borkowska Ciok prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa JBC Klub Fitness Figura z siedzibą w Starachowicach, adres: ul. Grzybowa 1, 27-200 Starachowice, zwana dalej Właścicielem.
2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w następujących celach:
      a. realizacji przedmiotu zawartej umowy, w szczególności świadczenia usług Klubu
      b. wykonywania monitoringu wizyjnego,
      c. rozliczania i fakturowania usług,
      d. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości,
      e. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zarządcy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,
      f. kontaktu z Uczestnikami w związku z odpowiedzią na zapytania na adres email i telefonicznych,
      g. marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie       uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f)       Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i       w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
4. Zbierane są tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do korzystania z usług Klubu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Podanie przez Uczestników danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji i usługi Klubu
6. Właściciel oraz upoważnieni przez niego pracownicy zbierają następujące dane:
      a. imię i nazwisko
      b. numer telefonu
      c. adres e-mail
      d. adresy na kanałach społecznościowych,
      e. dane wizerunkowe.
7. Bezpośredni dostęp do danych osobowych Uczestników mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarto odrębne umowy, jeżeli współpraca z nimi będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania lub przechowywaniem Danych (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w tym także dostawcom i serwisantom systemów informatycznych, wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Właściciel podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych Uczestników.
9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez parking. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
10. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (i) przepisami podatkowymi.
11. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 14 dniach od daty ich rejestracji.
12. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.
13. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu 600 237 594 lub za pomocą poczty mailowej fitnessfigura1@gmail.ocm
15. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszych zasad ochrony danych osobowych i polityki prywatności w dowolnym momencie.

Regulamin jest w Klubie Fitness Figura .Każdy uczestnik zajęć obowiązkowo musi zapoznać się z Regulaminem i podpisać , że zapoznał się i akceptuje warunki regilaminu.

Studio Figura